Keras Embedding(分散表現)

Embeddingレイヤー - Keras Documentation

 

How to Use Word Embedding Layers for Deep Learning with Keras - Machine Learning Mastery

text mining - How does Keras 'Embedding' layer work? - Cross Validated

KerasでEmbedding - 機械学習・自然言語処理の勉強メモ

 

分散共分散行列 - Wikipedia

最適化 - Keras Documentation

分散の意味と求め方、分散公式の使い方

分散共分散行列の定義と性質 | 高校数学の美しい物語

共分散 - Wikipedia

偏差 - Wikipedia

単純な単語のベクトル表現: word2vec, GloVe - Qiita

 

なぜ自然言語処理にとって単語の分散表現は重要なのか? - Qiita